/ Zamówienia / Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

Uszkodzona Przesyłka
Wszystkie przesyłki są ubezpieczone między innymi na wypadek uszkodzenia.
Jeżeli zauważysz, że przesyłka jest uszkodzona, otwórz ją w obecności kuriera i sporządź "protokół szkody" (dokument ten Kurier ma obowiązek posiadać przy sobie).
Niezwłocznie po zakończeniu procedury reklamacyjnej w firmie kurierskiej, nowy, wolny od wad towar wyślemy ponownie.
Jeżeli wykryłeś uszkodzenia opakowania po wyjściu kuriera, niestety "uszkodzenie przesyłki" ani "reklamacja" nie zostanie uznane.

Reklamacja
Jeżeli zdarzy się, że po otrzymaniu zamówionego produktu wykryjesz wady techniczne w tym:
zły rozmiar
zły materiał
brak części składowych zamówienia
skontaktuj się z nami i prześlij materiał dowodowy w postaci zdjęć cyfrowych na adres biuro@printmedia.pl.
W ciągu 10 dni roboczych wyślemy ponownie wybrany produkt ew. brakujący element bez dodatkowych kosztów.

UWAGA!!! Do wad technicznych nie zaliczają się różnice kolorów z uwagi na różnice w odwzorowaniu kolorów przez monitory komputerowe, a także faktyczne uszkodzenia wynikłe ze sposobu użytkowania produktu przez klienta.

Do rozpatrzenia reklamacji wymagany jest dowód zakupu, a opakowanie zawierające reklamowany produkt musi zawierać wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego będącego częścią tego zestawu.

Zwroty, reklamacje
 
  1. Przed odebraniem przesyłki, w obecności kuriera, należy sprawdzić stan opakowania. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia, lub otwierania nie należy jej przyjmować, a w obecności kuriera sporządzić odpowiedni protokół zgodny z przepisami firmy dostarczającej przesyłkę. W innym przypadku reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru podczas transportu nie będą przyjmowane.
  2. Wszelkiego rodzaju opóźnienia w dostawie oraz jego niezgodność z zamówieniem, a także szkody powstałe w czasie transportu Klient powinien zgłaszać Sklepowi Print Media.
  3. W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru wysłanego przez Sklep Print Media, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem nie doręczonej przesyłki. Ponowna wysyłka towaru nastąpi jedynie pod warunkiem opłacenia przez Klienta kwoty za zwrot przesyłki, oraz ponowną wysyłkę towaru. W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu Print Media i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana przez okres trzech miesięcy. Po tym okresie zawartość przesyłki ulega przepadkowi na rzecz Sklepu Print Media, a wpłacone wcześniej pieniądze nie będą zwracane.

Procedura reklamacyjna.

W przypadku wystąpienia wad lub niezgodności towaru kupujący ma prawo składać reklamacje zgodznie z opisaną poniżej procedurą reklamacyjną:

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy na adres sklep@printmedia.pl, lub w formie pisemnej na adres:
Print Media Monika Jakubska, ul. Kościuszki 11, 44-240 Żory
2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 

- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 
3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, lub - w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąić od umowy bez podawania jakiejkowkiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
2. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@printmedia.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres: Print Media, ul. Kościuszki 11, 44-240 Żory.

Print Media Monika Jakubska
ul. Kościuszki 11, 44-240 Żory 

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów].
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [podpis kupującego]

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwecji, jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o pranumeratę;
- zawartej w drodze akcji publicznej; 
- o świaczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportrowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Produkty sprzedawane przez firmę Print Media Monika Jakubska wykonywane są na zamówienie, zgodnie z indywudulaną specyfikacją, ściśle określaną przez nabywcę podczas zakupu, co służy zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb konsumenta. W związku z powyższym kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.